تعبیر خواب بلور و کریستال – تعبیر ظرف از جنس بلور در خواب

معنی و مفهوم و تعبیر خواب بلور و ظرف شیشه ای و ظرف کریستالی در سایت دعا 786

0

در این پست از سایت تعبیر خواب doa786.com تعبیر خواب بلور و کریستال – تعبیر ظرف از جنس بلور در خواب را قرار دادیم . معنی و مفهوم و تعبیر خواب بلور و ظرف شیشه ای و ظرف از جنس کریستال و خریدن و فروختن ظروف بلور و شیشه ای و کریستالی و هدیه گرفتن ظرف شیشه ای و شکستن بلور و کریستال …

خواب بلور و کریستال تعبیر ظرف از جنس بلور در خواب - تعبیر خواب بلور و کریستال - تعبیر ظرف از جنس بلور در خواب

تعبیر خواب بلور,تعبیر خواب کریستال,تعبیر خواب شرف بلور,تعبیر خواب ظرف کریستال,معنی و مفهوم شکستن بلور در خواب,تعبیر خواب شرف و شیشه از جنس بلور

تعبیر خواب بلور و کریستال – تعبیر ظرف از جنس بلور در خواب

بلور در زندگی روزمره ما چیزی است تجملی و ظریف که در خواب نیز همین ظرافت و تفنن خویش را حفظ می کند. زن به خاطر ظرافت و درخشندگی اش در خواب به صورت بلور و بلور مجسم می شود و مثل بلور وسوسه انگیز است.
با این توصیف در خواب های ما بلور زنی است فتنه انگیز و وسوسه گر و زیبا و فریب دهنده ولی باید دید که بلور را در خواب چگونه و کجا می بینیم.

تعبیر خواب بلور

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند بلور می فروخت، دلیل که دلالگی زنان بی اصل نماید. اگر بیند بعضی از بلور که می فروخت سوراخ نداشت و بعضی سوراخ داشت، دلیل ک دلالگی دختران دوشیزه و زان بیوه بی اصل کند.

آنلی بیتون می گوید:

دیدن هر چیز بلوری در خواب ، نشانه فرا رسیدن درد و اندوه است و سختی در کارهای اجتماعی

تعبیر خواب کریستال و بلور

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

کریستال در زندگی روزمره ما چیزی است تجملی و ظریف که در خواب نیز همین ظرافت و تفنن خویش را حفظ می کند. زن به خاطر ظرافت و درخشندگی اش در خواب به صورت بلور و کریستال مجسم می شود و مثل بلور وسوسه انگیز است. با این توصیف در خواب های ما کریستال زنی است فتنه انگیز و وسوسه گر و زیبا و فریب دهنده ولی باید دید که کریستال را در خواب چگونه و کجا می بینیم.

اگر در خواب دیدید ظرفی از کریستال دارید با زنی دارای همین خصوصیات روبه رو می شوید و چنانچه این ظرف ازدست شما بیفتد و بشکند او را از دست می دهید. احتمالا در خواب حس می کنید که آن کریستال به شما تعلق دارد و از سال ها پیش صاحب آن بوده اید.

اگر چنین چیزی در خواب دیدید کریستال همسر شما است و اگر همسر ندارید زنی است که در زندگی مالی و شغلی شما می تواند نقش موثر داشته باشد.

تعبیر خواب بلور هدیه گرفتن

مولف می گوید:

بدان که بلور در خواب، زنی بی اصل است.اگر بیند بلور داشت یاکسی بدو داد، دلیل که زنی بی اصل به زنی بخواهد. اگر بیند بلور داشت وضایع شد، دلیل که زن را طلاق دهد یا از اوغایب شود. اگر بیند بلور سیاه داشت، دلیل که او را به سبب زنان مال حاصل شود.

تعبیر خواب ظرف بلوری

معبران می گویند:

اگر در خواب دیدید ظرفی از بلور دارید با زنی دارای همین خصوصیات روبه رو می شوید و چنانچه این ظرف ازدست شما بیفتد و بشکند او را از دست می دهید. احتمالا در خواب حس می کنید که آن بلور به شما تعلق دارد و از سال ها پیش صاحب آن بوده اید

اگر چنین چیزی در خواب دیدید بلور همسر شما است و اگر همسر ندارید زنی است که در زندگی مالی و شغلی شما می تواند نقش موثر داشته باشد.

تعبیر خواب لیوان بلوری

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

رنگ لیوان هر چه صاف تر و شفاف تر باشد بهتر است. لیوان بلور روشن و صاف کامروائی و خوشبختی است به خصوص اگر مرد جوانی در خواب ببیند لیوانی از بلور صاف و روشن و تراش دار در دست دارد با زنی دلخواه ازدواج می کند. زنی که مصاحب او خواهد بود و نیازهایش را جواب خواهد گفت.

همین تعبیر هست برای دختران جوان و دم بخت به خصوص اگر از آن لیوان آبی صاف و روشن و خوش گوار بنوشند بسیار خوب است.

تعبیر خواب کاسه بلور

آنلی بیتون می گوید:

دیدن کاسه بلور در خواب ، علامت آن است که از شیرین ترین اوقات زندگی و بهترین لذتها بهره مند خواهید شد .
اگر خواب ببینید از کاسه بلور مایعی می نوشید ، علامت آن است که به زودی از عشقی پنهان مطلع خواهید شد .
اگر دختری در خواب کاسه ای بلوری هدیه بگیرد ، علامت آن است که به عزیزترین آرزوهای خود دست خواهد یافت

تعبیر خواب تنگ بلور
معبران می گویند:

داشتن تنگ بلور در خواب، اگر خالی و بدون نوشیدنی بود، دلیل بر مالی است که بی مصرف و بی استفاده مانده است. اگر در تنگ بلور نوشیدنی گوارایی بود، دارنده آن از مال دنیوی بهره نیکو می برد.

تنگ بلور، همچنین به همسری زیبا و نیکو کردار تعبیر شده است. اگر کسی دید در تنگ بلورین، نوشیدنی گوارایی می نوشد، ازدواج می کند و اگر به کسی در تنگ بلور آب داد، به امر ازدواج او کمک می کند. برای کسی که همسر دارد، این خواب به رسیدن خیر و منفعت تعبیر می شود.

تعبیر خواب بلور فروشی
جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی بلور می‌فروشی، یـعـنـی زنان بی‌اصل و نسب را دلالی می‌کنی و واسطه و میانجی آنها برای دیگران می‌شوی، و اگر ببینی بعضی از بلورهایی را که می‌فروشی سوراخ دارد و برخی ندارد، یـعـنـی دختران «دوشیزه» و همچنین زنان بیوه را دلالی می‌کنی و واسطه و میانجی آنها برای دیگران می‌شوی.

تعبیر خواب شمشیر بلوری
تعبیرگری می‌گوید:

اگر ببینی شمشیر بلوری داری، یـعـنـی از شخص بزرگی به تو سود و منفعت می‌رسد .

تعبیر خواب اتاق بلوری
معبران می گویند:

اگر دیدید در اتاقی از بلور و بلور هستید در مقطعی از زمان وضع ممتاز و خوبی پیدا می کنید اما از عدم تجانس بین خودتان و دیگران رنج می برید.

آنلی بیتون می گوید:

اگر زنی خواب ببیند دیوارهای اتاق پذیرایی و صندلیها با بلور تزیین شده اند علامت آن است که می فهمد افراد مورد احترام او ، دیگر ارزش ستایش ندارند . اما اگر در اتاق افراد آشنایی ببینید ، نشانه آن است که آنها نیز در خور دوستی با او نیستند.

تعبیر خواب کفش بلوری

معبران می گویند:

اگر دختر جوانی ببیند کفشی از بلور دارد که می درخشد و روشن است شوهری می کند که از جمیع جهات ممتاز و برجسته است و طبعا صاحب یک زندگی رویائی خواهد شد.

**************************************************

بازنشر : سایت دعا 786 ( قوی ترین سایت ذکر و دعا و فال و تعبیر خواب )

بیشتر بخوانید
تعبیر خواب پلیس و پاسبان - کمک کردن به پلیس در خواب تعبیرش چیست

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

یک − یک =