تعبیر خواب بوسه و بوسه بر گونه – تعبیر بوسه دادن به نامحرم در خواب

کاملترین تعبیر خواب بوسه و بوسیدن و بوسه بر پدر و مادر و بوسه بر لب در سایت دعا 786

0

در این بخش از سایت ذکر و دعا و تعبیر خواب doa786.com تعبیر خواب بوسه و بوسه بر گونه – تعبیر بوسه دادن به نامحرم در خواب را قرار دادیم . اگر به دنبال تعبیر خواب بوسه و بوسیدن و بوسه بر لب و صورت و بوسه بر دست و پا و بوسه بر پیشانی و بوسه پدر و مادر و بوسیدن دیگران و بوسه بر لپ فرزند و بوسیدن دوست دختر و بوسه دو طرفه …

تعبیر خواب بوسه دو طرفه,تعبیر خواب بوسه و بغل,تعبیر خواب بوسه و آغوش,تعبیر خواب بوسه پدر به دختر,تعبیر خواب بوسه بر گردن,تعبیر خواب بوسه بر دست,تعبیر خواب بوسه دادن به نامحرم,تعبیر خواب بوسه دو طرفه لب

خواب بوسه و بوسه بر گونه تعبیر بوسه دادن به نامحرم در خواب - تعبیر خواب بوسه و بوسه بر گونه - تعبیر بوسه دادن به نامحرم در خواب

تعبیر خواب بوسه بر دست مادر و پدر,تعبیر خواب بوسه بر لب و صورت,تعبیر خواب بوسه عاشقانه و زیبا,تعبیر خواب بوسه زن و شوهر,تعبیر خواب بوسیدن دوست دختر

تعبیر خواب بوسه و بوسه بر گونه – تعبیر بوسه دادن به نامحرم در خواب

معنی بوسه و بوسیدن در خواب :

اگر کسی خواب ببیند لب های دختری را بوسه میزند که با او هیچ نسبتی ندارد امنیت دارید و خواب شما خبر می دهد که آسیب نمی بینید و دوستی از شما حمایت می کند
اگر دوست نزدیکی دارید می توانید به او اعتماد کلی داشته باشید و اگر دیدی بر لب دختری بوسه زدی که اشنا هست و میشناسی اش بیگانه است و او را ندیده اید و نمی شناسید باید نگران اطرافیان خویش باشید. چرا که احتمالاً نسبت به شما حسن نیت ندارند اگر دیدی که کسی به قصد مزاحمت قصد داشت تا شما را ببوسد و شما از این عمل وی به خشم امدید خواب شما می گوید دشمنی پست و دون و آزار رساننده در کمین شما است که لازم است از او حریم بگریزیدو دور بمانید.
اگر دیدی پسری در حال بوسه گرفتن از لب های دوست دخترش است نشان آن است که از شما بد می گویند، غیبت می کنند و توطئه ترتیب می دهند بطور کلی لب گرفتن در خواب فحش و ناسزا است و خواب شما می گوید با یک نفر برخوردی نا مطلوب خواهید داشت که او نسبت به شما سخنان زشت می گوید و دشنام می دهد
اگر متاهل هستی و خواب دیدی زنی غریبه از شما میخواهد او را ببوسید باید خود را از خطر زنی فرومایه حفظ کنید که او زنی است آزار رساننده و خطرناک است.
اگر دیدی بر لبهای پسری هم سن و هم جنس خودت بوسه زدی با کسی دوستی و موانست می کنید که در شان شما نیست.
اگر دیدی زنت را بوسیدی و او ناراضی از تو بود به هوای نفس گرفتار می آید.
اگر دیدی مردی همسر دیگری را میبوسد تعبیر آن باشد که مردم در راه تباهی سیر می کنند .
بوسیدن زن شوهر دار در خواب نشانه این است که ناکامی و ناامیدی شما را تهدید می کند.

تعبیر خواب بوسه به روایت امام جعفر صادق(ع)

تعبیر خواب بوسیده شدن ، بر چهار وجه است .

خیر و منفعت
حاجت رائی
بر دشمن ظفر یافتن
سخن خوش شنیدن

تعبیر خواب بوسه به روایت دانیال نبی(ع)

بوسه زدن به لب های مرد زن دختر و یا پسر دشمنی است دروغگو، بی اعتقاد، فریبکار بی شرم و نا امید از خوبی ها و تیکی ها که همواره دیگران را به بدی و شر می خواند و برخورد نکردن با او مناسب تر است.

تعبیر خواب بوسه به روایت شیخ طوسی

بوس کردن معشوق در خواب دلالت بر این دارد که زندگی ما گشاده می شود و وسعت می یابد و روزی مان فراخ می یابد و به همین نسبت صدر و وسعت نظر خواهیم یافت. اگر چه در بیداری فاقد آن باشیم و برعکس اگر نامزدت نبود و یا درعقد تو نبود و روزیمان تنگ می شود و دنیا بر ما سخت خواهد گرفت.

تعبیر خواب بوسه به روایت محمد بن سیرین

اگر کسی در خواب دید که به کسی بوسه داد ، نشانه خواستگار بودن آن شخص است
اگر کسی یه را ببوسی یهنی دوستش داری و اگر آن شخص غریبه بود نشانه آنست که به او از جایی که نمیداند ، خیر و منفعت میرسد ولی اگر آن شخص آشنا بود ،نشانه آنست که از آن فرد آشنا خیر و منفعت دریافت میکند.
تعبیر خواب بوسیدن لب مرد نامحرم:از غم فارغ می شوید و ناراحتی هائی که دارید از بین می رود.
اگر عمیق بوسیدی فراغت شما از غم و غصه بیشتر است و اما در جایی دیگر اشاره شده است بوسه زدن به لب های مردی نامحرم در خواب دشمنی است
چابک و هزار رنگ و پر مکر و فریب که دشمنی او از روی حسابگری نیست بلکه بر مبنای سرشت و طینت بد خود با همه دشمنی می کند به خصوص با بیننده خواب.

تعبیر خواب بوسه به روایت ابراهیم کرمانی

اگر کسی در خواب دید که کسی به او بوسه میدهد،نشانه آنست که آن شخص خواستگار او خواهد بود.ولی اگر بر خلاف این ببینی یـعـنـی به خواسته و هدف خودت نمی رسی.
اگر کسی در خواب ببیند مرده به او بوسه می داد ، نشانه آنست که از مال یا از علم آن مرده چیزی به او میرسد .
تعبیر خواب به شهوت به مردی بوسه دادن ، سود بردن از ان شخص است.
تعبیر خواب بوسه گرفتن از لب در اصطلاح حسرت خوردن است و اینکه در آینده حسرت چیزی را خواهیم داشت که تحصیل آن دشوار می باشد
اگر دیدی که دختر و پسری را نصیحت میکنی و آن ها را از این عمل باز میداری در واقع خواب شما می گوید امکانات متعددی در اختیارتان قرار می گیرد که کارها را پیش ببرید و موفق باشید و اگر به رهنمود شما گوش دادن امور متفرق خویش را سر و سامان می بخشید و کاری را بر روال مطلوب انجام می دهید.
اگر خواب دیدی زنی بدکاره که همگان او را میشناسند بر لب شما بوسه زد آن دشمنی است ضعیف و پست و حقیر که زحمت می آفریند و در شما کراهت و اشمئزاز به وجود می آورد و اگر مغلوب او نشدی و او را از خودت راندی و به خواسته اش نرساندی رفع زحمت است و ایجاد خوشدلی و پیروزی و چیرگی بر دشمن اگر چه ضعیف و ناتوان باشد اگر نسبتی با ما نداشت و یا با او در نامزدی و عقد نبودیم و روزیمان تنگ می شود و دنیا بر ما سخت خواهد گرفت.

تعبیر خواب بوسه به روایت منوچهر مطیعی

در بیداری و زندگی روزانه ما بوسه وسیله ابراز عشق و محبت است. وقتی کسی را می بوسیم می خواهیم محبت خود را در حد اعلا به آن شخص نشان بدهیم و ثابت کنیم.در خواب نیز از این حد فراتر نمی رویم. چنانچه در خواب ببینیم کسی را می بوسیم موردی پیش می آید که حسن نیت خود را نسبت به او ثابت کنیم.
اگر ببینیم مرده ای ما را می بوسد اگر آن مرده آشنا باشد نسبت به او دینی داریم چه اخلاقی و چه مالی و مادی و اگر ناشناس باشد سودی به ما میرسد زیرا تعبیر خواب مرده بوسه مرده خیر و برکت است .
اگر در خواب ببینیم کسی را بوسیدیم نشانه آنست که موردی پیش می آید که حسن نیت خود را نسبت به او ثابت کنیم .
اگر خواب ببینیم شخصی که می بوسیم ناشناس باشد نفعی از ما به او می رسد .
اگر یک دختر دم بخت خواب ببیند که محرمی او را می بوسد نشانه آنست که محبوبیت به دست خواهد آورد .
اگر ببیند که نامحرمی او را می بوسد تعبیرش خواستگار است و شوهر می کند و چنانچه خودش کسی را ببوسد نشانه آنست که از او به نیکی یاد می کنند .

تعبیر خواب بوسه از دیدگاه کارل گوستاو یونگ

بوسه در خواب نشانه عشق، عاطفه، آرامش، هارمونی و رضایت است
اگر در خواب ببینید تسط یک غریبه بوسیده شدید ، نشانه این است که شما نیاز دارید که در مورد جنبه ای از خودتان، آگاه تر شوید
اگر خواب ببینید کسی تلاش می کند که علی رغم میلتان شما را ببوسد، به این معنی است که کسی ایده ها، باور ها و نظراتش را به شما تحمیل می کند.
دیدن اینکه دیگران در خوابتان همدیگر را می بوسند بیانگر این است که شما خیلی درگیر زندگی شخصی و روابط شخصی کس دیگری هستید.
گر خواب در مورد این باشد که شما در پی این هستید که کسی را ببوسید، بیانگر این است که شما مطمئن نیستید که او چه احساسی در مورد شما دارد. شما به دنبال نوعی رابطه با او هستید اما مطمئن نیستید که چگونه به آن دست یابید.
اگر شما به جنس مخالف علاقه مند هستید و خواب میبینید که هم جنس خود را می بوسید، بیانگر این است که خود را تایید می کنید
خواب دیدن اینکه خودتان را می بوسید بیانگر این است که خود را قبول دارید و به خود عشق می ورزید.
خواب دیدن اینکه دوست پسر یا دوست دختر کسی را می بوسید بیانگر این است که دوست دارید در رابطه باشید و انرژی عشق را تجربه کنید. شاید شما یک جورهایی حسود هستید.
خواب دیدن اینکه دوست پسر/دختر سابقتان را می بوسید بیانگر این است که به تجربه های مثبت و زمان های خوبی که با عشق قبلی تان به اشتراک گذاشته اید، دوباره نگاهی می اندازید.
بوسیدن یک دوست صمیمی در خواب نشان دهنده احترام و ستایشی است که برای دوستتان قائلید.
بوسیدن یک غریبه در خواب بیانگر تایید جنبه ای از خودتان است که سرکوب شده است.
خواب دیدن اینکه شما یک شخصیت مشهور را می بوسید بیانگر این است که انگیزه برای موفقیت دارید.
خواب دیدن اینکه بوسه ای خونین می کنید یا بوسه ای خونین می شوید، نمادی از عمق شور و هیجان است. شما در رابطه تان جلوی خود را نمیگیرید و تمایل دارید که خود را تمام و کمال وقفش کنید
خواب بوسیدن دست کسی و یا بوسیدن دست شما توسط دیگری ، بیانگر احترام، تحسین و تکریم است.
خواب بوسیدن پا بیانگر احترام و فروتنی است.
اگر در خواب ببینید که گونه کسی را می بوسید یا کسی گونه شما را می بوسد، بیانگر ستایش، حسن نیت، دوستی و یا احترام است.
خواب دیدن اینکه گونه کسی را می بوسید یا برعکس، نشانه آنست که شما درگیر تمایلات فیزیکی تان می شوید.

تعبیر خواب بوسه از دیدگاه لیلا برایت

اگر در خواب ببینید کسی شما را می بوسد ، نشانه ی آن است که باید بیشتر مراقب اطرافیانتان باشید
بوسیدن زمین در خواب ، نشانه ی غم و ناراحتی است .
خواب بوسیدن دست ، دلالت بر موفقیت در عشقتان دارد .

تعبیر خواب بوسه از دیدگاه آنلی بیتون

اگر در خواب ببینید که مادر خود را می بوسید ، نشانه موفقیت در انجام کارها است .
اگر در خواب ببینید که خواهر یا برادر خود را می بوسید ، نشان دهنده ی شادمانی و نشاط است .
تعبیر خواب بوسیدن نامزد خود در تاریکی ، نشانه داشتن روابط نادرست است .
بوسیدن دشمن در خواب ، دلالت بر آن دارد با یکی از اطرافیانتان که قهر بودید آشتی می کنید .

تعبیر خواب بوسه از دیدگاه لوک اویتنهاو

گر شخصی شما را در خواب بوسید این خواب نشانه جدایی است.
اگر شما شخصی را در خواب بوسیدید این خواب نشانه عشق دو جانبه است.
بوسه دزدکی و یواشکی در خواب نشانه عشق سوزان است.

تعبیر خواب بوسه در کتاب سرزمین رویاها

خواب یک بوسه نشانه یک غم بزرگ است.
بوسیدن مرده در خواب نشانه آنست که عمر شما طولانی خواهد بود .
اگر در خواب دیدید که معشوق خود را درهنگام روز می بوسید نشانه آنست که شانس بر ضد شماست .
اگر در خواب دیدید که معشوق خود را در هنگام شب می بوسید نشانه خطر است
اگر در خواب دیدید که مادر خود را می بوسید نشانه موفقیت است
اگر در خواب دیدید که پدر خود را می بوسید نشانه شادی است
اگر در خواب دیدید که برادر یا خواهر خود را می بوسید نشانه خوشی و لذت است
خواب بوسیدن همسر نشانه خوشبختی در زندگی زناشویی است
اگر در خواب دیدید صورت شخصی را می بوسید نشانه آنست که موفقیت شما به اوج می رسد .
اگر در خواب دیدید یک زن شوهردار را می بوسید نشانه آنست که ناکامی شما را تهدید می کند .
اگر در خواب دیدید که یک زن تنها را می بوسید نشانه آنست که به شما خیانت خواهد شد .
بوسیدن یک دوست در خواب نشانه شکست کامل در کارهاست
خواب بوسیدن زمین نشانه شرمساری است
اگر در خواب دیدید که پشت یکنفر را می بوسید نشانه آنست که یک زن شما را فریب میدهد .
اگر در خواب ببینید که دستهای شخصی را می بوسید نشانه آنست که شانس به شما لبخند می زند .

تعبیر خواب بوسه از دیدگاه روانشناسی

بوسه می تواند در خواب، به اشکال و در موقعیت های مختلفی ظاهر شود. در حالت کلی، بوسیدن روشی برای کسب شناخت و ابراز محبت است. در ظاهر به نظر می رسد که فرد کششی عاطفی نسبت به موضوع مورد نظر دارد، اما بوسه کمک می کند تا فرد شناخت عمیق تری نسبت به فرد یا موضوع مقابل پیدا کند. فردی که در خواب مشغول بوسیدنش هستید سمبل انگیزه ها و آرزو های درونی شماست. آرزو هایی که برای فرد خودتان در نظر گرفته اید و در پی بررسی و شناخت ماهیت این اهداف هستید. برای این که دلیل حضور سمبلیک این فرد را در خواب خود درک کنید، توجه داشته باشید که او برای شما یادآور کدام افکار و احساسات مثبت است؟ او چه ارتباطی با چالش ها و پرسش های فعلی شما در زندگی بیداری دارد؟
اگر در خواب مشاهده کنید که در حال بوسیدن فردی هستید که در دنیای واقعی، علاقه ی زیادی به او دارید، باید بدانید که فرد مورد علاقه، اشاره به بخش بزرگی از انگیزه های شما در زندگی دارد. این انگیزه ها صرفا رمانتیک نیستند و می تواند به نیروی زندگی و انگیزه ی شما از زیست اشاره داشته باشند. این خواب از شما می خواهد تا انگیزه های خود را بازخوانی و بررسی کنید و ماهیت مسائلی که در حال پیشبردن شما در زندگی هستند را درک کنید. چه چیزی به شما انگیزه می دهد تا به ادامه تحصیل بپردازید؟ چه مساله ای به شما قدرت می دهد تا یک هنرمند باشید یا شغل فعلی خود را ادامه دهید؟ بوسیدن در خواب ظاهر می شود تا شما را متوجه این انگیزه ها کند. انگیزه هایی که ممکن است گاهی ماهیت پوچ یا غیر معقولی داشته باشند. این تفسیر قوی تر می شود زمانی که در خواب، در حال بوسیدن فردی باشید که در زندگی بیداری از او ضربه خورده اید یا از او متنفر هستید.
بوسیدن فردی منفور، نشان دهنده ی آن است که احتمالا انگیزه هایی غیر منطقی یا پوچ را دنبال می کنید که در نهایت برای شما نارضایتی به همراه خواهند داشت. با دیدن این خواب از خودتان بپرسید که کدام دسته از انگیزه های شما در دنیای بیداری، غیر منطقی و بیهوده هستند؟ چه افکاری شما را تشویق می کنند تا به پیگیری این افکار بیهوده بپردازید؟ چگونه می توانید از تداوم این افکار منفی جلوگیری کنید؟
اگر در خواب احساس کنید که در حال بوسیدن فردی ناشناس هستید، باید بدانید که افراد ناشناس، نشان دهنده ی ابعاد ناشناخته ی شخصیت خودتان هستند. مثل استعداد یا مهارتی روانی که نادیده گرفته شده یا هنوز ارزش آن را درک نکرده اید. اگر این فرد ناشناس احساسی مثبت را در شما ایجاد کند، یعنی این مهارت نادیده گرفته شده می تواند بسیار برای شما مثبت باشد. مثل یک استعداد هنری که پیش از این برای شما جنبه ی سرگرمی و روزمره داشته است. این خواب از شما می خواهد تا به بررسی و شناخت استعداد های درونی خود بپردازید و با تقویت آن ها، به گسترش زمینه های مختلف زندگی خود بپردازید.
اگر در خواب مشغول بوسیدن فردی باشید که احساس می کنید همسر یا نامزد شماست، باید بدانید که این خواب، اشاره به اشتراکات و پیوند های فکری و عقیدتی جدید شما در زندگی بیداری دارد. یعنی ایده ها و جهان بینی جدیدی که در حال درک آن هستید. این افکار جدید صرفا رمانتیک نیستند و می تواند عقاید مذهبی و علمی شما را نیز شامل شوند. این خواب از شما می خواهد تا از موقعیت های جدید، برای گسترش مهارت های خود استفاده کرده و به تغییر شرایط زندگی خود بپردازید.

برگرفته از سایت دعاگو

************************

بازنشر : سایت دعا 786 سایت بزرگ ذکر و دعا و فال و تعبیر خواب و باستان شناسی

بیشتر بخوانید
تعبیر خواب اتاق خواب و پذیرایی - تعبیر تمیز کردن اتاق پذیرایی و خواب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سه × 5 =