تعبیر خواب کبوتر و لانه کبوتر و جفت گیری کبوتر و پرواز کبوتر در آسمان

کاملترین تعبیر خواب کبوتر و دیدن کبوتر سفید و سیاه و کبوتر نر و ماده و خوردن گوشت کبوتر در سایت دعا 786

0

در این پست از سایت ذکر و دعا و تعبیر خواب doa786.com تعبیر خواب کبوتر و لانه کبوتر و جفت گیری کبوتر و پرواز کبوتر در آسمان را قرار دادیم . اگر به دنبال تعبیر و تفسیر خواب کبوتر و پرواز دسته جمعی کبوتر ها و خوردن گوشت کبوتر و شکار و کشتن و به دام انداختن کبوتر و دیدن کبوتر سفید و سیاه و کبوتر زیبا و خوشگل و شنیدن صدای کبوتر و دیدن کبوتر نر و ماده و جفت گیری دو کبوتر با هم هستید این مطلب از سایت دعا 786 را حتما بخوانید …

تعبیر خواب کبوتر سفید,تعبیر خواب کبوتر سیاه,تعبیر خواب کبوتر در قفس,تعبیر خواب کبوتر زخمی,تعبیر خواب کبوتر مرده,تعبیر خواب کبوتر گرفتن,تعبیر خواب کبوتر خاکستری,تعبیر خواب کبوتر سفید حضرت یوسف

خواب کبوتر و لانه کبوتر و جفت گیری کبوتر و پرواز کبوتر در آسمان - تعبیر خواب کبوتر و لانه کبوتر و جفت گیری کبوتر و پرواز کبوتر در آسمان

تعبیر خواب کبوتر بازی,تعبیر خواب کبوتر سفید و سیاه,تعبیر خواب دانه دادن به کبوتر,تعبیر خواب غذا دادن به کبوتر,تعبیر خواب کبوتر در حال پرواز در آسمان,تعبیر خواب کشتن و گرفتن کبوتر,تعبیر خواب خوردن گوشت کبوتر,تعبیر خواب پرواز دسته جمعی کبوتر در آسمان

تعبیر خواب کبوتر و لانه کبوتر و جفت گیری کبوتر و پرواز کبوتر در آسمان

کاملترین تعبیر خواب دیدن کبوتر :

کبوتر بین تمام اقوام و ملت‌ها مرغ عشق و محبت و صلح و دوستی شناخته می‌شود. کبوتر در وفاداری نسبت به جفت، بعد از قو بی نظیر و در عشق به لانه و زادگاه شاخص و نمونه شناخته شده است.

کبوتر پرنده ای است آرام اهلی و بی آزار آن قدر که دست آموز می‌شود و از کف دست صاحب خویش دانه می‌گیرد.

اکثر معبرین اسلامی دیدن کبوتر در خواب را نیکو تعبیر کرده و آن را دلیل بر زن می‌داند .

حتی در جایی امام صادق (ع) کبوتر را نامه از غایب می‌داند. این تعبیر بیشتر به دلیل نامه بر بودن کبوتر در گذشته بیان شده است.

در کتاب فرهنگ تفسیر رویا نوشته تونی کریسپ آمده است :

کبوتر نماد صلح، آگاهی فرد از پتانسیل‌های خود، تجارب مذهبی، پیوند و خویشاوندی است.

کبوتر در خواب بر اساس و مبنای روانشناسی کارل گوستاو یونگ به معانی زیر است:

دیدن کبوتر در خوابتان بیانگر این است که خودتان را به خاطر کارهای دیگران مقصر می دانید. کبوتر بیانگر غیبت یا اخبار است.

شاید کبوتر به پیامی از ضمیر ناخودآگاهتان اشاره دارد.

تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است بیانگر تمایلی برای برگشت به خانه باشد.

خواب دیدن این که کبوتری توسط حیوان دیگر خورده می شود یا بلعیده می شود، بیانگر این است که شما از پیامد های شایعه پراکنی یا خبر دادن، رنج خواهید برد.

دیدن یک کبوتر در خوابتان نمادی از صلح، آرامش، هماهنگی، محبت و بی گناهی است.

به ویژه دیدن یک کبوتر سفید در خوابتان بیانگر وفاداری، عشق، سادگی، ملایمت و دوستی است.

ممکن است بیانگر یک پیغام یا یک برکت از جانب روح القدس باشد. شما افکار تنفر و انتقام خود را رها می کنید.

اگر خواب ببینید یک مرد معنوی یک کبوتر سفید را ازاد می کند، به ترویج کلام خدا اشاره دارد.

خواب دیدن اینکه کبوتر ها جفت گیری می کنند و لانه می سازند نمادی از خانه زندگی شاد است که با عشق، آرامش، لذت و امنیت پرشده است.

دیدن یک کبوتر که در خوابتان پرواز می کند می رود بیانگر این است که کسی که دوست داشتید فوت شده است.

تعبیر خواب کبوتر (تعبیرگران اسلامی)

محمدبن سیرین گوید:

تعبیر کبوتر، زن می‌باشد

اگر ببینی کبوتر گرفته‌ای یا کسی به تو داده است، با زنی ازدواج می‌کنی

اگر ببینی جوجه‌کبوترهای زیادی داری، از زن‌ها به تو سود و منفعت می‌رسد و یا به خاطر زن‌ها دچار غم و اندوه می‌شوی.

جابر مغربی گوید:

 اگر ببینی کبوتر داری، تعبیرش این است که مسافر تو از سفر برمی‌گردد.

اگر ببینی کبوترهای زیادی در خانه داری، صاحب فرزندان زیادی می‌شوی.

 ‌‌اگر زنی در خواب کبوتر ببیند،ازدواج می‌کند و صاحب فرزندان دختر می‌شود.

مطیعی تهرانی:

 اگر کسی ببیند بر بام یا در حیاط خانه‌اش کبوترانی نشسته‌اند صاحب ثروت می‌شود.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن کبوتر بر پنج وجه است.

زن.

کنیزک.

مال.

نامه که از غائب (غایبی) رسد.

ریاست

گویند دیدن هر کبوتری در خواب، دلیل بر صد درم است که به وی رسد.

تعبیر خواب دانه دادن به کبوتر

مطیعی تهرانی:

اگر دیدید به کبوتر دانه می‌دهید با کسی که قهر هستید آشتی می‌کنید یا اگر جوان هستید عاشق می‌شوید.

اگر زنی که از شوهرش جدا شده ببیند که در خواب به کبوتر دانه می‌دهد آشتی می‌کند و به خانه‌اش باز می‌گردد.

مخصوصاً اگر کبوتر حرم باشد. دانه دادن به کبوتران حرم در خواب بسیار خوب است.

اگر دختری در خواب ببینید که به کبوتر دانه می‌دهد شوهر می‌کند.

اگر پدری ببیند که به کبوتر دانه می‌دهد به دختر خود جهیز می‌دهد و او را به خانه بخت می‌فرستند یا برای پسر خود زن می‌گیرد.

تعبیر خواب گوشت کبوتر

محمدبن سیرین گوید:

 اگر ببینی گوشت کبوتر می‌خوری، مال و اموال زن را مصرف خواهی کرد.

تعبیر خواب زدن کبوتر

محمدبن سیرین گوید: 

اگر ببینی کبوتر را زدی و انداختی، به خاطر حرفی که در حق زن تو می‌گویند او را رها می‌کنی.

تعبیر خواب کبوتر بازی

جابر مغربی: 

دیدن کبوتر بازی در خواب، دلیل است بر کاری باطل و کبوتر خانه، دلیل بر ناحق است.

تعبیر خواب کبوتر سفید

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: 

اگر محبوسی در خواب کبوتری سفید ببیند از زندان خلاص می‌شود و آزادی خود را باز می‌یابد.

اگر بیماری این خواب را ببیند شفا حاصل می‌کند و چنان چه وامداری ببیند دین خویش را می‌پردازد.

معبران نوشته‌اند کبوتر در خواب نشانه زن است ولی کبوتر در خواب نشانه صلح و دوستی است.

چنان چه دختری جوان کبوتر در خواب ببیند شوهری مناسب برای او پیدا می‌شود.

دیدن کبوتر در خواب کلاً خوب است ولی دیدن کبوتر سفید بهتر است.

آنلی بیتون:

دیدن کبوتر سفید در خواب، نشانه وفاداری دوستان و به دست آوردن محصولاتی فراوان است.

دیدن یک دسته کبوتر سفید در خواب، نشانه پیشرفت در آینده و زندگی صلح آمیز است.

تعبیر خواب کبوتر به روایت آنلی بیتون

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر خواب ببینید کبوتران جفت گیری می‌کنند و لانه می‌سازند، نشانه آن است که در روزگاری صلح آمیز و پر از صفا، در خانه ای زیبا با کودکانی حرف شنو و مطیع در ناز و نعمت بسر خواهید برد.

شنیدن صدای محزون کبوتران در خواب، دلالت بر آن دارد که چشم به یاری کسی دارید اما با مرگ نومید و اندوهگین می‌شوید، شاید پدر خود را از دست بدهید.

دیدن کبوتر مرده در خواب، علامت آن است که زن و شوهر در اثر بی وفایی یا مرگ از هم جدا می‌شوند.

اگر خواب ببینید کبوتری نامه ای آورده است، علامت آن است که عشاق به وصال هم می‌رسند و از حال و احوال دوستی که دورتر از شما زندگی می‌کند خبرهایی خوب خواهید شنید.

دیدن کبوتری خسته در خواب، نشانه آن است که غم و اندوه درون صلح و آرامش رخنه می‌کند. با شنیدن خبر معلول شدن یک دوست، موجی از اندوه سواحل شادی شما را درهم می‌کوبد.

اگر خواب ببینید کبوتری نامه ای به شما می‌رساند و نامه خبر از محکومیت شما می‌دهد، علامت آن است که شما یا یکی از نزدیکان به بیماری سختی مبتلا می‌شوید و از نظر مالی زیان فراوانی خواهید دید.

اگر خواب ببینید صدای کبوتران را از آشیانه‌شان می‌شنوید، نشانه آن است که صاحب خانواده و فرزندانی مطیع خواهید شد. اگر دختری جوان چنین خوابی ببیند، نشانه آن است که بزودی با مرد دلخواهش ازدواج خواهد کرد.

اگر خواب ببینید کبوتران را با تفنگ هدف قرار می‌دهند، نشانه آن است که خشونت ذاتی شما در زندگی هویدا خواهد شد.

دیدن کبوترانی در حال پرواز، نشانه فرار از عدم تفاهم و شنیدن خبرهایی خوب است.

برگرفته از سایت دعاگو

*****************************

بازنشر : سایت دعا 786 سایت بزرگ ذکر و دعا و فال و تعبیر خواب و باستان شناسی

بیشتر بخوانید
تعبیر خواب عینک آفتابی و دودی - تعبیر شکستن و گم کردن عینک در خواب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

20 + 12 =