هر که تا سه شب ، یک در میان یعنى از شش شب سه شب خوانده شود در ثلث آخر شب با حضور
قلب دست بردارد و هر شبى هزار و چهارصد و بیست و چهار مرتبه بگوید (یا باسط) حاجتش روا مى شود، خصوصا به جهت معیشت و گویند بسیار مجرب است