متن دعای مخصوص مهره مار – دعای بنام زدن مهره مار

ذکر و دعای مهره مار و دعای رزق و روزی و خوش شانسی مهره مار در سایت دعا 786

43