مرور رده

ذکر و دعای گرفتن حاجت (برآورده شدن حاجت)