دانلود دعای نور حضرت علی,خواص و فضیلت دعای نور امام علی

دانلود متن کامل و صوتی دعای نور منسوب به حضرت علی به همراه خواص در سایت دعا 786

0

در این بخش از سایت ذکر و دعا و تعبیر خواب doa786.com دانلود دعای نور حضرت علی,خواص و فضیلت دعای نور امام علی را قرار دادیم . متن کامل دعای نور منسوب به حضرت امام علی (ع) به همراه معنی و ترجمه و خواص و فضیلت و برکات خواندن دعای نور امیرالمومنین علی (ع) . از جمله خواص دعای نور می توان به حفظ از تهمت و غیبت و ذلت و خواری و شفای بیماری تب و در امان ماندن از وسوسه های شیطانی و غلبه و پیروزی برای دشمن و برآورده شدن حاجات اشاره کرد …

دعای نور حضرت علی صوتی,دعای نور حضرت علی نی نی سایت,دعای نور حضرت علی pdf,دعای معراج حضرت علی,دعای نور امام علی ع,دانلود دعای نور حضرت علی,متن دعای نور حضرت علی,ترجمه دعای نور حضرت علی

دعای نور حضرت علیخواص و فضیلت دعای نور امام علی - دانلود دعای نور حضرت علی,خواص و فضیلت دعای نور امام علی

دعای نور منسوب به حضرت علی,دعای نور از امام علی,دعای نور با ترجمه و معنی,دعای نور برای غلبه بر دشمن,دعای نور برای پیروزی بر دشمن,دعای نور برای عزیز و محترم شدن,دعای نور برای شفای بیماری تب

دانلود دعای نور حضرت علی,خواص و فضیلت دعای نور امام علی

شرح دعای عظیم الشان نور:

دعای نور نیایشی است که درد را مغلوب می‌کند، تب را فرو می‌نشاند، شفا و تندرستی را به ارمغان می‌آورد و چه بسیار برکات و نعمات دیگر که عقل و زبان از درک و ذکر آن ناتوان و ناآگاهست.

از جمله خواص این دعا این است:

این دعا را به همه کس نیاموزید که به حرام بیازمایند نعوذبا… .خواننده اش پیوسته در نظر خلایق عزیز و مکرم گردد.

حضرت علی(ع)فرمودند :

هر کس روزی یکبار یا در سالی یکبار یا در عمر خود یکبار این دعا را بخواند مراد هر دو جهان او بر آید و از هیچ آفریده ای بیم نداشته باشد. از تهمت وغیبت ومذلت ایمن باشد و از منت مردم آسوده شود از شر دشمنان،حسودان و منافقان در امان باشد. کارهای بسته ی او باز شود. دشمن بر او پیروز نشود. قرض او ادا شود. محتاج مردم نگردد. در نظرپادشاه عزیز. سحر ساحران در وی اثر نکند. از وسوسه های شیطان ایمن. .هر کاری که پیش گیردخداونداوراکمک کند.افرادهرخانه که دعادرآن باشداز خستگی ومرگ ناغافل ایمن باشند.درآن خانه برکت بسیار.قحطی درآن خانه راه نیابد.اگرعزیزی درسفرباشد روزدوشنبه پنجشنبه وجمعه این دعارابخوانددرهمان چندروزآن مسافربه سلامت بازگردد.اگراین دعاهمراه کسی باشد جان ومالش محفوظ باشددشمن براوپیروزنشود.اگردرویش باشدتوانگرشودتا به حج مشرف گردد.اگر فاسق باشد عابدشود.اگرشارب الخمرباشدخداوندبه اوتوبه نصوح کرامت فرماید.

دارنده این دعامحبوب القلوب گردد.درجنگ بردشمن پیروزشود.دارنده این دعا از شر دیو و درنده وسگ دیوانه وجمیع موذیان درحفظ وامان الهی باشد.هرکس ازروی اخلاص واعتقاد درست بخواندوشک نکندبه مقصودومرادخودبرسد.

در روایت دیگر از مولای متقیان حضرت علی(ع) نقل شده است که فرمودند:

هرکس درعمرخود یکبار این دعارا بخواند حق تعالی از گناهان اودرگذرد. به برکت این دعاصاعقه وزلزله وانواع بلاهادفع شود. چنانچه مشروط است که اگراین دعارابا مشک وزعفران برکفن میت نویسندآن مرده عذاب قبر نخواهدداشت.وصدهزارنوردرقبراوبتابد. وسوال نکیرومنکربراوآسان شود.و٧٠٠٠فرشته برسرقبراوحاضرشوند.که دردست هرکدام طبقی باشداز نورکه بروی نثارکنندوگویندمترس واندوه نداشته باش که ما مونس توییم تاروز قیامت. وقبراورا فراخ کنندچندانکه چشم کارکند.دری از بهشت به قبراو بازشود. ودیگراینکه جبرئیل(ع)عرض کردیارسول ا… من شرم می کنم ازآن بنده ای که این دعابرکفن اونوشته شده باشدومن اوراعذاب کنم.ونیزعرض کردکه خدامی فرمایدکه پیش ازآدم٩٠٠سال این دعا برکنگره عرش ثبت کردم وبه هیچ پیامبری نفرستادم الابه امتهای تو. هرکس آنرا بصدق درروزجمعه ماه رمضان بعد ازنمازصبح قبل ازحرف زدن بخواند هرحاجتی که داشته باشددرشب قدرکه شب فیض است برآورده شود.اگردرماه رمضان درهمه جمعه ها بعداز نماز صبح قبل از حرف زدن بخواند١٠٠٠فرشته ازمکه و ٧٠هزار فرشته از بیت المقدس جمع وهریکی را ١٠٠٠سر باشد وهرسری١٠٠٠دهان درهردهانی١٠٠٠ زبان وهرزبانی ١٠٠٠تسبیح وتهلیل گویند وثواب آن برای خواننده باشدتا روزقیامت.اگراین دعا١٠ قسمت باشد هرقسمت آن برابرکوهی به بزرگی دنیا باشد. واگرتمام ثواب آن راشرح کنم بیشتر امت تو عاصی شوند و تکیه بر این دعا کنند وخلل در دین پیدا شودیارسول ا… خدایتعالی می فرماید هرکس این دعارا بخواندهر حاجتی که بین من واو باشد روا کنم خوشا بحال بنده ای که این دعارا در کفن اونوشته شده باشد.چون روزقیامت از قبرسر بیرون آورد١٠٠٠فرشته به استقبال اوبفرستم که هریک بیرقی از نور در دست باشد با ٠٠٠/٧٠غلام که هر یک لجام اسبی بدست که شکم آنها از در وبالشان از یاقوت و موی آنها چون گیسوی زنان، در پشت هر اسبی قبه ای از نور در هر قبه ۴٠٠پرده از نور آویخته میان هر قبه ١٠٠٠حوری که بر تختهای استبرق نسشته باشند و بر هر سر١٠٠٠ کیسو باشد از مشک و عنبر و زعفران کافور با نامهای موکل نوشته. اگر این دعا را بخواند چون سر از قبر بردارد١٠٠٠فرشته دیگر بیایند که در دست هر یک جامی که ۴گونه طعام وشیر وانگبین صاف در آن باشد و بر سر هر حامی سرپوشی از نورکه بر آن سرپوشها نوشته شده لااله الاا… محمدرسول ا… علی ولی ا….واین جامها را به دست وی دهند تا بیاشامد و آن فرشتگان اورا می برند تا بعرصات قیامت که هر که اوبیندگویداین کدام پیامبر یا شهیداست.ازجانب پروردگارندارسدکه این نه پیامبراست نه شهیدبلکه یکی ازامتان محمد(صلی ا… ) است که دعای نورراخوانده من او را این عطیه کرامت کرده ام .یا رسول ا…هر کس در این دعاشک کند ملعون دنیاوآخرت است .پس جبرئیل(ع) این دعا را خواند و پیامبر (ص) آنرا آموخت. البته خاصیت این دعای جلیل القدر بسیار است این فقط خلاصه بود.

التماس دعا

متن دعای نور با ترجمه :

بسم الله الرحمن الرحیم اللهم یانور النور تنورت بالنوروالنورفی نورک یا نور اللهم یاعزیز تعززت بالعزه والعزه فی عزه عزتک یاعزیز اللهم یا جلیل تجللت

بنام خدای بخشنده مهربان خدایا ای نور نور روشن کردی به نور ونور در نورتوست ای نور پروردگارا ای عزیز عزیز کردی ای به عزت در عزت عزت تست ای عزیز خدایا ای بزرگ بزرگی دادی

بالجلال والجلال فی جلال جلالک یا جلیل یاقدیم تقدمت بالقدم والقدم فی قدم قدمک یاقدیم اللهم یا قدیر تقدرت بالقدره والقدره فی قدره قدرتک یا قدیر

به بزرگی خود وبزرگی دربزرگی به بزرگی توست ای بزرگ پروردگارا ای قدیم که تقدم پیدا کرده به قدیم وقدیم بودن درقدیم قدیمی توست ای قدیم خدایا ای صاحب قدرت تو قدرت دادی به قدرت خود وقدرت در قدرت قدرتمندی توست

اللهم یاوهاب توهبت بالهیبه والهیبه فی هیبته هیبتک یا وهاب اللهم یا علیم تعلمت بالعلم والعلم فی علم علمک یا علیم اللهم یا حکیم تحکمت بالحکمته

ای دارای قدرت خدایا ای بخشنده بخشندگی دادی به بزرگی وبزرگی دربزرگی بزرگی توست ای بخشنده پروردگارا ای دانا دانایی دادی به دانایی خود ودانایی دردانش دانش توست ای دانا ای حکیم حکمت اموختی

والحکمته فی حکمته حکمتک یا حکیم اللهم یامالک تملکت بالملک والملکوت فی ملکوت ملکوتک یا مالک اللهم یا قدوس تقدست بالقدس والقدس فی قدس

به حکمت وحکمتی درحکمت حکمت توست ای حکیم خدایا ای مالک تو تملک داری به ملک وهمه ملکیت در ملوک ملکیت توست ای مالک خدایا ای منزه که منزه شدی به منزهی ومنزهی خدایا

قدسک یا قدوس اللهم صبور تصبرت بالصبر والصبر قی صبر صبرک یا صبور اللهم یا منان تمننت بالمنه والمنه فی منت منتک یا منان اللهم یا فرد تفردت بالفرد

درمنزهی توست ای منزه ای حقیقت صبر صبر کرده ای به حقیقت صبر وصبر در صبرصبر توست ای حقیقت صبر پروردگارا ای منان که منت نهاده ای به منت خود ومنت درمنت توستای منان خدایا ای یگانه یگانگی

والفرد فی فرد فردک یا فرد اللهم یا واحد توحدت بالوحدانیه فی وحدانیه وحدانیتک یا واحد اللهم یا جمیل تجملت بالجمال والجمال فی جمال جمالک یا جمیل

دادی به یگانه و یگانه در یگانگی یگانگی توست ای یگانه خدایا ای تنها تنهایی تو به تنهایی وتنهایی در تنهایی تنهایی توست ای واحد خدایا ای حقیقت روئت قابل روئت به جمال وجمال جمال توست ای نیکو رویت پروردگارا

اللهم یاسلام تسلمت بالسلام والسلام فی سلام سلامک اللهم یارب تربیت بالربوبیه والربوبیته فی ربوبیه ربوبیتک یا رب اللهم یاقهار تقهرت بالقهر والقهر فی

ای حقیقت سلام تسلیم پیدا کرده ای به سلام وسلام در سلام سلام توست ای حقیقت سلام خدایا ای تربیت کننده تربیت کردی به ربوبیت وربوبیت در روبوبیت توست ای تربیت کننده خدایا ای غضب کننده غضب کردی بر کفار به غضب به غضب وغضب در غضب توست

قهر قهرک یا قهار اللهم یا جبارتجبرت بالجبروت والجبروت فی جبروت جبروتک یاجبار اللهم یا کریم تکرمت بالکرم والکرم فی کرم کرمک یا کریم

ای غضب کننده پروردگارا ای جبارجبر کردی به کفار به جبروت وجبروت در جبر وانتقام توست بر مشترک ای جبار پروردگارا ا ای کریم گرامی داشتی به کرم در کرم کرم توست ای عزیز خدایا

اللهم یاکبیرتکبرت بالکبریاء والکبریاء فی کبریاء کبریائک یا کبیر اللهم یارحیم ترحمت بالرحمه والرحمه فی رحمه رحمتک یا رحیم اللهم یا عظیم تعظمت

ای بزرگ بزرگ داشتی به بزرگی وبزرگی در بزرگی وبزرگی توست ای کبیرخدایا ای رحیم ترحم کننده ی به رحمت ورحمت در رحمت رحمت توست ای مهربان خدای ای عظمت عظمت داده ای به

بالعظمه والعظمه فی عظمه عظمتک یا عظیم اللهم یا مجید نمجدت بالمجد والمجد فی مجدمجدک یا مجید اللهم یا حلیم تحملت بالحلم والحلم فی حلم

بزرگی وبزرگی در عظمت توست ای با عظمت خدایا ای بزرگوار بزرگواری دادی به بزرگواری وبزرگواری در بزرگواری بزرگواری توست ای بزرگوار خدایا ای بردبار تحمل پیدا کرده ای به حلم وحلم در حلم

حلمک یا حلیم اللهم لااله الاانت انک علی کل شیء قدیر سبحان القهارسبحان الغفار سبحان القادر سبحان العزیز سبحان الحی سبحان القیوم سبحان القاهر

حلم توست ای بردبار خدایا نیست خدا به جز تو بدرستیکه تو بر هر چیز توانایی منزه است خدی انتقام گیرنده , خدای آمرزنده , خدای توانا , خدای عزیز منزه است خدای زنده , خدای پایدار منزه است خدای قهر کننده

سبحان الجبار سبحان الصبیر سبحان الجبارالوهاب سبحان المانع سبحان المبین سبحان الشافی سبحان الکافی سبحان المعافی سبحان المومن سبحان المهیمن

, خدای انقام گیرنده,خدای صابر ,خدای جبار بخشنده منزه است خدای مانع از بدی, خدای آشکار منزه است خدای شفادهنده , خدای کفایت کننده , خدای عفو کننده, خدای مومن منزه است خدای بزرگ

سبحان الماجد سبحان الواحد سبحان الاحد سبحان الرحمن سبحان الجلیل سبحان الکریم سبحان المقدم سبحان المؤخر سبحان الاول سبحان الاخر سبحان

, خدای بزرگی دهنده , خدای یگانه, خدای یکتا منزه است خدای بخشنده , خدای باشکوه,خدای کریم, خدای مقدم دارنده منزه است خدای به تاخیراندازنده, خدای اول , خدای اخر ,خدای

الظاهر سبحان الباطن سبحان الوافی سبحان الغنی سبحان المغنی سبحان المقدر سبحان النورسبحان الهادی سبحان الجلیل سبحان المجیب سبحان الله

, ظاهر منزه است خدای باطن , خدای وفا کننده , منزه است خدای بی نیاز , خدای بی نیاز کننده پاکست خدای تقدیر کننده , خدای نور, خدای هدایت کننده , خدای بزرگوار پاکست خدای اجابت کنندهپاکست خدا و

والحمدلله ولااله الاالله والله اکبر سبحان الله المسمی قبل ان یسمی سبحان العلی الاعلی سبحان الله وتعالی عما یقولون علوا کبیرا سبحان ذی الملک والملکوت

حمد خدای راست و نیست خدایی بجز خدا وخدا بزرگ است پاکست خدای نامیده شده پیش از انکه نام گذارده شود پاکست خدای بزرگوار بزرگوارتر پاکست خدا و بلند است از انچه میگویند بلندی و بزرگی پاکست خدای صاحب ملک وملکوت

سبحان ذی العزه والعظمه والهیبه والقدره والکبریاء والجلال والجبروت سبحان الملک المعبود سبحان الملک المقصود سبحان الملک الحی العلیم الحکیم

پاکست خدای صاحب عزت و بزرگی وهیبت و توانایی و بزرگواری و رفعت شان و بزرگتری پاکست مالک ستایش شده پاکست مالک مقصود پاکست مالک زنده دانا و حکیمی

الذی لاینام ولایفوت ابدا دائما باقیا سبوح قدوس ربنا و رب الملائکته والروح لااله الاالله وحده لاشریک له , له الملک وله الحمد وهوعلی کل شی ء قدیر

که نمیخوابد و فوت نمیشود هرگز و همیشه باقی است تسبیح و تقدیس مراد راست پروردگار ما و پروردگار فرشتگان و روح , نیست خدایی به جز, خدای یگانه است وشریک ندارد او او را است پادشاهی او را است ستایش او را بر همه چیز تواناست

یاحی یاقیوم یاذالجلال والاکرام لااله الا هو علیه وتوکلت وهورب العرش العظیم ولاحول ولاقوه الابالله العلی العظیم برحمتک یاارحم الراحمین

ای زنده ای پاینده ای بزرگواری و کرامت نیست خدایی جز او و بر او توکل کرد م واوست پروردگار عرش بزرگ و نیست توانایی و نیست قوت مگر به خدای بلند مرتبه و بزرگوار به رحمت تو ای مهربانترین بخشندگان

لااله الاالله الحلیم الکریم لااله الاالله العلی العظیم سبحان الله رب السموات السبع ورب الارضین السبع وما فیهن ومابینهن ورب العرش العظیم والحمد لله رب

نیست خدایی مگر خدای حلیم کریم نیست خدایی مگر خدای بلند مرتبه بزرگ پاک است خدا پروردگار آسمانهای هفتگانه و پروردگار زمینهای هفتگانه و انچه در ان بود و انچه در ان است و پروردگار عرش بزرگ و ستایش خدایی را است

العالمین یا من اظهرالجمیل وستر القبیح یا من لم یواخذ بالجریره ولم یهتک الستر یا عظیم العفو یا حسن التجاوز یا واسع المغفره ویا باسط الیدین بالرحمه

پروردگار جهان ای انکه ظاهر گردانیدی زیبایی را و پوشاندی زشتی را ای انکه مواخذه نمیکنی به یکبار گناه و پاره نمیسازی پرده را ای بزرگ امرزنده ای نیکو گذشت کننده ای وسعت دهنده ی امرزش و ای گشاینده ی دو دست به مهربانی

یا صاحب کل نجوی ویا منتهی کل شکوی ویا مفرج کل کربه یا مقیل کل عثره یا کریم الصفح یا عظیم المن یا مبتدء بالنعم قبل استحقاقها یا رباه یاسیداه یا

ای صاحب هر پنهانی و ای منتهای هر شکایت و ای گشاینده هر غم ای در گذرنده از هر لغزشی ای کریم با گذشت ای بزرگ نعمت ای ابتدا کننده به نعمت خود پیش از استحقاق ان ای پروردگار ای بزرگ ای

غایه رغبتاه اسئلک بک وبمحمد وعلی وفاطمه والحسن والحسین وعلی بن حسین ومحمد بن علی وجعفربن محمد وموسی بن جعفر وعلی بن موسی ومحمد بن

نهایت آرزو ها میخواهیم از تو به تو به محمد(ص) وعلی (ع) و فاطمه و حسن و حسین و علی پسر حسین و محمد پسر علیو جعفر پسر محمد و موسی پسر جعفر و علی پسر موسی و محمد پسر

علی وعلی بن محمد والحسن بن علی والقائم المهدی الائمه الهادیه علیهم السلام ان تصلی علی محمد وال محمد واسئلک یا الله یاالله لاتشوه خلقی بالنار و ان

علی علی پسر محمد و حسن پسر علی و قائم المهدی(عج) امامهای هدایت کننده و برایشان باد سلام و اینکه درود فرستی بر محمد و خاندان محمد و میخواهم از تو ای خدا ای خدا نسوزانی بدن مرا به اتش و اینکه

تفعل بی ما انت اهله برحمتک یا ارحم الراحمین.

بکنی در باره ی من انچه را تو اهل آنی به رحمت خود ای رحم کننده ترین رحم کنندگان

متن عربی دعای نور بدون ترجمه :

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهم یا نورَ النّورِ تنوّرتَ بالنّورِ و النورُ فی نورکَ یا نورُ

اللهم یاعزیزُ تَعَزَّزتَ بالعِزَّةِ و العِزَّهُ فی عِزَّةِ عزّتِکَ یا عزیزُ

اللهم یا جلیلُ تَجَلّلتَ بالجَلالِ و الجلالُ فی جلالِ جَلالِکَ یا جلیلُ

اللهم یا قَدیمُ تَقَدّمتَ بالقَدَمِ و القَدَمُ فی قَدِمَ قِدمِکَ یا قدیمُ

اللهم یا قَدیرُ تَقَدَّرتَ بالقُدرَةِ والقُدرَةُ فی قُدرةِ قُدرتِکَ یا قدیرُ

اللهم یا وهّابُ تَوَهّبتَ بالهَیبَةِ والهَیبَةُ فی هَیبَةِ هَیبَتِکَ یا وهّابُ

اللهم یا علیمُ تَعَلَّمتَ بالعِلمِ و العِلمُ فی عِلمِ عِلمِکَ یا علیمُ

اللهم یا حکیمُ تَحَکّمتَ بالحِکمَةِ و الحِکمةُ فی حِکمَةِ حِکمَتِکَ یا حکیمُ

اللهم یا مالکُ تَمَلّکتَ بِالمُلکِ و المَلَکوتُ فی مَلَکوتِ مَلَکوتِکَ یا مالکُ

اللهم یا قدُّوسُ تَقَدَّستَ بالقُدسِ والقُدسُ فی قُدسِ قُدسِکَ یا قُدُّوسُ

اللهم یا صبورُ تَصَبَّرتَ بِالصَّبرِ و الصَّبرُ فی صَبرِ صَبرِکَ یا صَبوُرُ

اللهم یا مَنّانُ تَمَنَّنتَ بِالمِنَّةِ والمِنَّةُ فی مِنَّتِ مِنَّتِکَ یا مَنّانُ

اللهم یا فَردُ تَفَرَّدتَ بِالفَردِ و الفَردُ فی فَردِ فَردِکَ یا فَردُ

اللهم یا واحِدُ تَوَحَّدتَ بِالوَحدانِیَّةِ والوَحدانِیَّةُ فی وَحدانِیَّةِ وَحدانِیَّتِکَ یا واحِدُ

اللهم یا جَمیلُ تَجَمَّلتَ بِالجَمالِ والجَمالُ فی جَمالِ جمالِکَ یا جمیلُ

اللهم یا سلامُ تَسَلَّمتَ بِالسَّلامِ والسَّلامُ فی سَلامِ سَلامِکَ یا سَلامُ

اللهم یا ربِّ تَرَبَّیتَ بِالرُبوبِیَّةِ والرُّبُوبِیَّةُ فی رُبوُبِیِّةِ رُبوُبِیَّتِکَ یا رَبُّ

اللهم یا قَهّارُ تَقَهَّرتَ بِالقَهرِ والقَهرُ فی قَهرِ قَهرِکَ یا قهّارُ

اللهم یا جبّارُ تَجَبَّرتَ بالجَبَروُتِ والجَبَروُتُ فی جَبَروُتِ جَبَروُتِکَ یا جَبّارُ

اللهم یا کَریمُ تَکَرَّمتَ بالکَرَمِ والکَرَمُ فی کَرَمِ کَرَمِکَ یا کَریمُ

اللهم یا کبیرُ تَکَبَّرتَ بالکِبریاءِ والکِبریاءُ فی کِبریاءِ کِبریائِکَ یا کَبیرُ

اللهم یا رَحیمُُ تَرَحَّمتَ بالرَّحمةِ والرَحمةُ فی رَحمَةِ رَحمَتِکَ یا رَحیمُ

اللهم یا عَظیمُ تَعَظَّمتَ بالعَظَمَةِ و العَظَمَةُ فی عَظَمَةِ عَظَمَتِکَ یا عَظیمُ

اللهم یا مَجیدُ تَمَجَّدتَ بالمَجدِ والمَجدُ فی مَجدِ مَجدِکَ یا مَجیدُ

اللهم یا حَلیمُ تَحَمَّلتَ بالحِلمِ و الحِلمُ فی حِلمِ حِلمِکَ یا حَلیمُ

اللهم لا الهَ الّا انتَ انَّکَ علی کُلِّ شیءٍ قَدیرٌ

سُبحانَ القَهّارُ سُبحانَ الغَفّارُ

سُبحانَ القادِرُ سُبحانَ العَزیزُ

سُبحانَ القاهِرُ سُبحانَ الجَبّارُ

سُبحانَ الصَّبیرُ سُبحانَ الجبّارِ الوَهّابُ

سُبحانَ المانِعُ سُبحانَ المُبین

سُبحانَ الحَیُّ سُبحانَ القَیُّومُ

سُبحانَ الشّافی سُبحانَ الکافی

سُبحانَ المُعافی سُبحانَ الموُمِنُ

سُبحانَ المُهَیمِنُ سُبحانَ الماجِدُ

سُبحانَ الواحِدُ سُبحانَ الاَحَدُ

سُبحانَ الرَّحمَنُ سُبحانَ الجَلیلُ

سُبحانَ الکَریمُ سُبحانَ المُقَدِّمُ

سُبحانَ المُؤَخِّرُ سُبحانَ الَاوَّلُ

سُبحانَ الاخِرُ سُبحانَ الظّاهرُ

سُبحانَ الباطِنُ سُبحانَ الوافی

سُبحانَ الغَنیُّ سُبحانَ المُغَنی

سُبحانَ المُقَدِّرُ سُبحانَ النّوُرُ

سُبحانَ الهادی سُبحان الجَلیلُ

سُبحانَ المُجیبُ سُبحان اللهِ وَ الحَمدُ لِلّهِ وَ لَا الهَ الّا اللهُ اَکبَرُ

سُبحانَ اللهِ المُسَمّی قَبلَ اَن یُسَمّی

سُبحانَ العَلیِّ الاَعلی سُبحانَ اللهِ و تعالی عمّا یَقوُلوُنَ عُلُوًّا کَبیرًا

سُبحانَ ذی المُلکِ والمَلَکوُتِ

سُبحانَ ذی العِزَّةِ و العَظَمَةِ والهَیبَةِ والقُدرَةِ وَالکِبریاءِ والجَلالِ والجَبَروُتِ

سُبحانَ المَلِکِ المَعبوُدِ سُبحانَ المَلِکِ المَقصوُدِ

سُبحانَ المَلِکِ الحَیِّ العَلیمِ الحَکیمِ الَّذی لایَنامُ و لا یَفوُتُ اَبَدًا دائِمًا باقِیًا سُبّوُ حٌ قُدوُسٌ رَبُّنا و رَبُّ الملائِکَةِ

و الرّوُحُ لا الهَ الّا اللهُ وَحدَهُ لا شَریکَ لَهُ لَهُ المُلکُ وَ لَهُ الحَمدُ و هُوَ علی کلِّ شیءٍ قَدیرٌ

یا حَیُّ یا قَیّوُمُ یا ذَالجَلالِ وَالاِکرام

لا الهَ الّا هُوَ عَلَیهِ وَ تَوَکَّلتُ وَ هُوَ رَبُّ العَرشِ العَظیمِ وَ لا حَولِ وَلا قُوَّةِ اِلّا بِاللهِ العَلِیِّ العَظیمِ

بِرَحمَتِکَ یا اَرحَمَ الرّاحمینَ

لا الهَ الّا اللهُ الحَلیمُ الکَریمُ

لا الهَ الّا اللهُ العَلیُّ العَظیمُ

سُبحانَ اللهِ ربِّ السَّمواتِ السَّبعِ وَرَبِّ الاَرَضینِ السَّبعِ وَ ما فیهِنَّ و مابَینَهُنَّ و رَبُّ العَرشِ العَظیمِ

وَ اَلحَمدُ لِلّهِ رَبِّ العالَمینَ

یا مَن اَظهَرَ اَلجَمیلِ وَ سَتَرَ اَلقَبیحِ یا مَن لَم یُؤاخِذ بِالجَریرَةِ وَ لَم یَهتِکَ السِّترَ

یا عَظیمَ اَلعَفوِ یا حَسَنَ التَّجاوُزِ یا واسِعَ اَلمَغفِرَةِ و یا باسِطَ اَلیَدَینِ

بِالرَّحمَةِ یا صاحِبَ کُلِّ نَجوی و یا مُنتَهی کُلِّ شَکوی و یا مُفَرِّجَ کُلِّ کُربَةٍ یا مُقیلَ کُلِّ عَثرَةٍ یا کَریمَ الصَّفحِ

یا عَظیمَ المَنِّ یا مُبتَدِءًا بِالنِعمِ قَبلَ اِستِحقاقِها یا رَبّاهُ یا سَیِّداهُ یا غایَةَ رَغبَتاهُ

اَسئَلُکَ بِکَ و بِمُحَمَّدٍ و عَلِیٍّ و فاطِمَةَ و الحَسَنِ و الحُسَینِ و عَلِیِّ بنِ الحُسَینِ و مُحَمَّدَ بنَ عَلِیٍ

و جَعفَرِبنِ مُحَمَّدٍ و موسَی بنِ جَعفَرٍ و عَلِیِّ بنِ موسی و مُحَمَّدَ بنِ عَلِیٍّ و عَلیِّ بنِ مُحَمَّدٍ وَ الحَسَنِ بنِ عَلیٍّ

وَالقائِمِ المَهدِیِّ الاَئِمَّةِ الهادِیَةِ عَلَیهِمُ السَّلامُ اَن تُصَلِّیَ علی مُحَمَّدٍ وَ الِ مُحَمَّدٍ

و اَسئَلُکَ یا اللهُ یا اللهُ اَلّا تُشَوِّهَ خَلقی بالنّارِ و اَن تَفعَلَ بی ما اَنتَ اَهلُهُ بِرَحمَتِکَ یا اَرحَمَ الرّاحِمینَ

برگرفته از دعا سایت

بیشتر بخوانید
ذکر و دعای مجرب افزایش رزق و روزی و برآورده شدن حاجت و خواسته

**************************

بازنشر : سایت دعا 786 سایت بزرگ ذکر و دعا و فال و تعبیر خواب و باستان شناسی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

2 × 2 =